top of page

Från stapel till handling

Varannan chef upplever att det är svårt att omvandla resultat från medarbetarenkäter till praktiska åtgärder. Ett sätt att hantera problemet är att använda sig av någon form av kvalitativ datainsamling för att komma åt hur det kommer sig att man "lyser" rött eller grönt i resultaten från medarbetarenkäten.


Vid Umeå universitet pågår för närvarande ett projekt som går under arbetsnamnet IMULSA (Integration av medarbetarenkäter i Umeå universitets ledningssystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet). IMULSA är i grunden en dialogmodell baserad på fokusgruppsintervjuer där metoden som sådan är ett sätt att skapa gemensamma uppfattningar och förståelse av verksamheten och arbetsmiljön, det vill säga en delaktighet i organisationen. Ytterligare en fördel med fokusgruppsintervjuer som metod är att de är ett medel för att utöva ett medarbetarskap. Varenda medarbetare är en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet eftersom man själv är expert på sitt eget arbete, vet vad man behöver för att utföra ett gott arbete och hur ens egen arbetsmiljö ser ut. När man i dialog med andra medarbetare lyfter upplevelser av röda och gröna domäner i arbetsmiljön skapas även en förståelse mellan medarbetare, vilket stärker medarbetarskapet.


Primära resultat indikerar att metoden fungerar i arbetsgrupper där tilliten mellan medarbetare–medarbetare och medarbetare–chef är av den karaktären så att dialog är möjlig. Resultaten indikerar också att det krävs en "utomstående" som modererar fokusgruppsintervjuerna. Orsaken till det är att mycket av det som sägs i fokusgrupperna tyder på att många av problemen som får hanteras på operativ nivå har sin grund högre upp i organisationen. Det kan vara svårt att se för den som har inifrånperspektivet vilket i sin tur kan leda till att man inte ser lösningar på varför man lyser rött i vissa domäner i medarbetar- och arbetsmiljöenkäter.


Anita Petterson-Strömbäck, Ingrid Schéle och Stefan Holmström, alla verksamma vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, står bakom projektet IMULSA. Idén till projektet bottnar i att forskning och erfarenhet visar att varannan chef upplever att det är svårt att omvandla resultat från medarbetarenkäter till praktiska åtgärder. Det sammanföll med att resultaten från universitetets egen medarbetarenkät återkopplades till verksamheterna och det uppstod frågor om hur det här skulle förvaltas in i praktisk handling. Det finns således ett behov av ett verktyg för att borra djupare i varför en stapel i en enkät lyser "rött" eller "grönt" och vad man göra för att fixa till det röda och behålla det gröna.


NorBet erbjuder den 11 november ett NorWeb där Anita berättar om IMULSA och sin forskning.Senaste inlägg

Visa alla

ความคิดเห็น


bottom of page