top of page

Ergonomi i det aktivitetsbaserade kontoret

Arbete i aktivitetsbaserat kontor kan få både positiva och negativa konsekvenser för ergonomin. Å ena sidan kan medarbetare få ökad möjlighet till mer variation och rörelse, liksom användning av mer ergonomiska möbler. Å andra sidan kan ergonomin påverkas negativt på grund av att man delar arbetsstationer. Det kan också innebära utmaningar vad gäller individuella anpassningsbehov och risk för ansvarsförskjutning till medarbetarna.


Muskuloskeletala symtom är vanliga bland kontorsanställda och förekomsten hos kvinnor är högre än hos män. Förebyggande åtgärder såsom till exempel god datorergonomi och kunskap om ergonomi är viktiga för att undvika utveckling av besvär.


Det finns få studier som undersökt effekter på ergonomi och muskuloskeletala symtom efter flytt till aktivitetsbaserat kontor. I en studie där man följt en flytt från enskilda kontor till en kontorsmiljö med delade arbetsstationer, rapporterades minskad förekomst av besvär i övre extremiteter efter flytt (1). I en svensk intervjustudie, som innefattade fyra olika organisationer, fann man att medarbetarna upplevde svårigheter att ställa in arbetsstationen i det aktivitetsbaserade kontoret, vilket beskrevs leda till besvär i nacke, rygg och skuldror (2).


Preliminära studieresultat från en forskargrupp vid Umeå Universitet visar att kontorsergonomin (sittkomfort och arbetsställning) försämrades efter flytt från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor. Detta var kopplat både till kunskap om hur man justerar arbetsstationen, men även att man inte tog sig tid att ställa in sin arbetsstation ergonomiskt. Man rapporterade även en ökning av besvär i nacke och skuldror samt en försämring gällande synergonomin. Medarbetarna beskrev bland annat svårigheter att ställa in belysningen samt bristande möjlighet att anpassa belysningen vid sin arbetsstation.


I en delad arbetsmiljö där man frekvent byter arbetsstation, är det viktigt att medarbetarna har god kunskap om varför och hur man ställer in sin arbetsplats. För att förebygga muskuloskeletala besvär är det därför viktigt att utbilda medarbetarna. Det är också viktigt att kontoret utrustas med möbler och utrustning som är enkla att använda och tillräckligt robusta för att tåla upprepade justeringar.


Referenser:

1. Meijer EM, Frings-Dresen MH, Sluiter JK. Effects of office innovation on office workers' health and performance. Ergonomics. 2009;52(9):1027-38.

2. Babapour Chafi M, Rolfö L. Policies in Activity-based Flexible Offices -'I am sloppy with clean-desking. We don't really know the rules.'. Ergonomics. 2019;62(1):1-20.Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page