top of page

Att lägga fokus på det friska – implementering av friskfaktorer

För att möta de stora utmaningar som finns inom välfärden gällande ekonomi och kompetensförsörjning har parterna gått ut med en gemensam avsiktsförklaring om att skapa friska och långsiktigt hållbara arbetsplatser. Målet är att behålla och attrahera arbetskraft genom att ligga steget före och se till att det i arbetsmiljön finns goda förutsättningar för hälsa, kvalitet och trivsel. Fokus behöver vara på omständigheter som främjar god arbetsmiljö, och det är här som jobbet med friskfaktorer kommer in.


Under 2023 lanserade Suntarbetsliv programserien Studio Friskfaktor innehållande fyra avsnitt om arbete med friskfaktorer. Varje avsnitt har ett eget fokusområde:


  • Varför satsning på friskfaktorer behövs inom kommuner, regioner och kommunala företag

  • Vad friskfaktorer är

  • Vilka metoder som finns för att framgångsrikt jobba med friskfaktorer

  • Hur arbetet med friskfaktorer kan vidmakthållas och mätas.


I programserien deltar verksamheter som arbetat med friskfaktorer, forskare och beslutsfattare, vilka alla delar med sig av kunskap, erfarenheter och råd i processen. Serien riktar sig till chefer, arbetsmiljöombud, fackliga representanter och HR inom kommun och region, men kan tänkas vara intressant för alla som vill få inspiration och fördjupning i ämnet.


Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin, deltar i ett avsnitt av Studio Friskfaktor. Hon menar att friskfaktorer inte är någon nyhet eller något märkvärdigt. Vi har god kunskap om friskfaktorer och det finns mycket forskning inom området som visar på det gynnsamma med att aktivt arbeta med dessa faktorer. Det nya är att komma igång och börja arbeta med dem i praktiken – att implementera ett friskfaktorarbete i verksamheter och på så vis skapa en positiv förändring. Det fina är att det inte nödvändigtvis behöver handla om att göra mer eller kanske ens annorlunda, utan snarare om att lyfta fram och jobba mer aktivt med det som redan fungerar bra i verksamheten.


I programserien beskrivs olika faser av implementering som kan vara viktiga att ha kännedom om när verksamheter tar sig an arbetet med friskfaktorer. Faserna och tillhörande frågeställningar är likartade för all typ av implementering men handlar här om just friskfaktorarbete. Några delar som lyfts fram är att identifiera vilket behov som finns i verksamheten, att samla in information om olika perspektiv, att utbilda och jobba med kunskapshöjning och att detaljerat gå igenom hur implementeringen ska göras; vilken metod som ska användas, vilka steg som krävs och vem som ska göra vad. Det bör alltså finnas en struktur i arbetet och en genomtänkt plan. Vidare beskrivs betydelsen av uppföljning av resultaten, och att det formuleras en plan för hur verksamheten ska göra när den tappar fart i arbetet. Nyckelfaktorer för att lyckas är samverkan mellan ledning och medarbetare och att se implementeringen som en långsiktig process.


Suntarbetsliv sammanfattar arbetet i följande punkter:


Tips för ett lyckat arbete

  • Titta på vad ni redan idag gör bra hos er.

  • Planera så att alla på arbetsplatsen blir delaktiga.

  • Följ regelbundet upp ert arbete


De friskfaktorer som presenteras i programserien, och som kännetecknar arbetsplatser med ovanligt lite sjukskrivningar illustreras i följande hjul:


Illustration som visar friskfaktorer som kännetecknar arbetsplatser med ovanligt lite sjukskrivningar
Bild från suntarbetsliv.se


Suntarbetsliv publicerar också kontinuerligt nya evenemang kring temat friskfaktorer på sin hemsida. Bland annat finns ett fristående webbinarium om hur verksamheter kan komma igång med friskfaktorarbetet: Kom igång med friskfaktorer.


Det finns även ett verktyg under uppbyggnad, Friskfaktorlabbet, som innehåller handfasta och konkreta steg för hur chefer och arbetsmiljöombud kan jobba med att stärka och utveckla friskfaktorarbetet i arbetsgrupper: Friskfaktorlabbet.


En grupp gula bollar med glada ansikten

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page