top of page

Att leda implementering!

Under våren har NorBet valt att sätta ljuset på implementeringskunskap med anledning av att många organisationer idag präglas av hög förändringstakt där nya arbetssätt, metoder och strategier ska införas. Att förändringstakten är hög innebär att mångas arbetsmiljö och arbetsvardag idag präglas av flera pågående förändringar samtidigt. Samtidigt vet vi att de organisatoriska och sociala förutsättningarna i arbetsmiljön t.ex. inom områdena styrning, ledning, organisering, har betydelse för hur lyckad olika typer av införande blir.


Som ett sätt fördjupa oss i temat Implementering har vi i NorBet under våren haft en bokcirkel där vi använt oss av "Implementeringsboken" av Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz (2021).

I bokcirkeln har vi sammanfattningsvis fått lära oss:

  • Vikten av att tidigt i implementeringsprocessen (redan innan ett införande ska ske) fråga sig om det nya som ska införas verkligen löser det problem eller den utmaning som det är tänkt att möta.

  • Att en framgång till stor del beror på hur mycket annan förändring som pågår samtidigt i organisationen.

  • Att passformen mellan interventionen (det som ska införas) och den kontext som interventionen ska landa i har stor betydelse.

  • Att det är centralt att under implementeringsprocessen regelbundet stämma av med, och involvera, de som ska använda interventionen i sin arbetsvardag. Dessa personer ger värdefulla signaler om interventionens passform och nytta.

  • Att implementering sällan är en raksträcka utan att iterativa utvärderingar och justeringar/ anpassningar behöver ske löpande.

  • Att stödjande och aktiva ledarbeteenden såsom regelbunden monitorering, återkoppling, tydliggöranden och inspiration är viktiga för att lyckas med implementering.


Sammantaget har vi under vårens lärande fått en förståelse för att ju mer relevant interventionen upplevs av verksamheten, desto enklare brukar införandet gå. Vid det sista bokcirkeltillfället tittade vi lite extra på ledarskapets betydelse för framgångsrik implementering. En nypublicerad studie av Roczniewska et al. (2023), som vi fick ta del av vid denna träff, lyfter fram att stöd från ledarskapet har stor betydelse för just användarnas upplevelse av interventionens passform.


I denna studie studerades 40 danska förskolor som var involverade i en implementeringsprocess.  Syftet var att undersöka vilka faktorer som var viktiga för att de anställda skulle uppleva en bra passform mellan interventionens syfte och utformning och behoven på arbetsplatsen. I studien framkom två kombinationer av faktorer där medarbetarna upplevde en god passform: 1. Då ett starkt stöd av ledningen fanns samtidigt som inga andra förändringar skedde i verksamheten alternativt 2. En kombination av att tydlig rollklargöring i implementeringsteamet fanns, att användarna involverades, att det fanns utrymme för kollegialt lärande tillsammans med andra samt att inga andra förändringar i organisationen förekom parallellt. Det visar sig alltså att det finns flera gynnsamma sätt att lyckas med implementering, men det framkom även med tydlighet att det finns vissa avhängande faktorer som är framträdande vid misslyckade implementeringar. Låga nivåer av upplevd passform hos medarbetarna kunde härledas till begränsat stöd från ledningen, otydliga roller eller parallellt förekommande organisationsförändringar. Endast en av dessa faktorer sågs leda till ett mindre lyckat utfall (Roczniewska et al., 2023).


Men dessa nya kunskaper under västen avslutar vi i NorBet nu implementeringstemat. Vi vill tacka alla som varit involverade i det gemensamma lärandet tillsammans med oss!

 

Vill du läsa mer tipsar vi än en gång om "Implementeringsboken" av Hasson och von Thiele Schwarz (2021): Implementeringsboken – Så inför du nytt som gör nytta

För att ta del av artikeln som sammanfattas ovan: Simple roads to failure, complex paths to success


Bild: NorBet

Senaste inlägg

Visa alla

Komentarze


bottom of page