top of page

Rättvisa på jobbet!

TEMA: Ett jämlikt och rättvist arbetsliv


Betydelsen av organisatorisk rättvisa i arbetslivet blir alltmer uppenbar! Vi har länge betonat vikten av rimliga krav, god kontroll, tillräckliga resurser och belöning i arbetet, men inser nu att utöver detta så behöver arbetsplatsen genomsyras av rättvisa.


Människor har i grunden ett stort behov av rättvisa, det vill säga att bli schysst bemötta, ha lika rättigheter och bli respekterade. Att bli orättvist behandlad utlöser negativa känslor och indignation. I sin allra mest allvarliga form kan det handla om kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier, som brukar ha förödande effekter på hälsan och möjligheten att vara delaktig i arbetslivet. Orättvisor kan också vara dolda och omedvetna, till exempel när vi behandlar kvinnor och män olika, ger unga och äldre olika förutsättningar. Dessa orättvisor kan vara lömska genom att vi har vant oss och tar dem för givet. På lång sikt leder orättvisor till en känsla av uppgivenhet och minskat engagemang.


Organisatorisk rättvisa brukar mätas i forskning genom de anställdas upplevelse av rättvisa i resurstilldelning, fördelning av arbetsuppgifter, bemötande av de anställda och rättvisa rutiner/processer på arbetsplatsen. Det är väl känt att orättvisa leder till dålig arbetstillfredsställelse, lägre självskattad hälsa, sömnsvårigheter och ökad risk för sjukskrivningar. Sannolikt uppstår också ökad personalomsättning och det blir svårare att rekrytera och behålla kompetent personal.


Särskilt viktigt är att cheferna och ledningen tar ansvar genom att lyssna på alla och agera rättvist i beslutsfattande och bemötande. Chefen har samtidigt ansvar för individuella anpassningar utifrån den anställdes behov och arbetsuppgifter. Genom att de anställda får insyn och förstår vad olika beslut grundas på motverkas upplevelse av orättvisa. Det är också viktigt att chefen kan ändra sig och korrigera beslut om de visar sig vara dåliga.


Läs gärna en nyligen publicerad översiktsartikel om organisatorisk rättvis och hälsa:Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page