top of page

Medarbetarskap och ledarskap vid hybridarbete

Vi gör denna vecka en liten avstickare från höstens tema och vänder blicken mot det fortsatt aktuella området hybridarbete. Till följd av pandemin, som för många medförde en mycket snabb och oplanerad övergång till hemarbete, har hybridarbete och arbete på distans ökat kraftigt. Nya sätt att arbeta har inneburit både möjligheter och utmaningar för såväl organisationer i stort som för medarbetare och chefer. Men vad har detta fått för betydelse för arbetsmiljön och vad har vi lärt oss?


I en ny kunskapsöversikt från Mynak (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) har man sammanställt internationell forskning om hur arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet påverkas vid distansarbete, både före och efter pandemin. Resultaten visar bland annat att distansarbete före pandemin medförde positiva effekter i form av ett ökat självbestämmande och flexibilitet i tid och rum. Negativa faktorer som rapporterades var minskande kontakter med kollegor och chefer och social isolering. Under pandemin sågs en förstärkning av effekter av problematiska respektive goda arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Det framkom även svårigheter för chefer att vid distansarbete bedöma enskilda medarbetares mående och behov av hjälp och stöd. Internationellt påverkades balansen negativt för familjer med små barn under pandemin men i Sverige sågs motsatt bild. De flesta studier pekar på ökad produktivitet under pandemin där bland annat faktorer som att ha en egen arbetsplats i hemmet, autonomi, att kunna upprätthålla bra kontakt med kollegor och god sammanhållning spelar roll. Ett uppgifts- och relationsinriktat ledarskap identifierades som en annan viktig faktor och resurskraftigt ledarskapsbeteende hade positivt samband med effektivitet och självskattad prestation. En sämre produktivitet rapporterades av personer som kände sig störda, osäkra och isolerade i hemmet liksom hos dem som upplevde brist på arbetsuppgifter, sämre resurser i hemmet och som (i de internationella studierna) hade hemmavarande yngre barn. En av de övergripande slutsatserna man kommit fram till är att det är nödvändigt med tillräckliga resurser, exempelvis möjlighet till stöd och hjälp vid behov samt regelbundna kontakter med arbetskollegor och chefer, för att man ska kunna arbeta självständigt vid distansarbete.


Gällande ledarskap vid distans- och hybridarbete så har studier visat att ett omtänksamt och transformativt ledarskap är det som ger bäst stöd men att det är viktigt att organisatoriska och strukturella resurser fungerar som förväntat (till exempel digital teknik).


Läs gärna mer om hybridarbete och arbete på distans på suntarbetsliv.se. där man samlat tips och råd för både medarbetare och chefer:


Här kan du läsa MYNAK:s rapport och en översiktsartikel om ledarskap vid distansarbete:Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page