top of page

Medarbetarskap

Medarbetarskap är ett relativt nytt begrepp som synliggör att alla medarbetare är medskapare i organisationer. Traditionellt har mycket fokus legat på ledarskap och chefskap – men som ett tankeexperiment kan en tänka på hur många chefer det finns i en organisation och hur många medarbetare det finns – betydligt fler medarbetare! Medarbetares medarbetarskap är centralt för hur verksamheter fungerar och utvecklas.


I en nyligen utgiven bok om medarbetarskap "En liten bok om medarbetarskap", av Stefan Söderfjäll och Christopher Svensson, lyfter författarna fram tre aspekter som tillsammans utgör ett gott medarbetarskap:


1) Pålitlighet – att som medarbetare göra det som förväntas av oss eller till och med lite utöver detta.

2) Adaptivitet – att visa sig villig att justera och anpassa vårt beteende.

3) Proaktivitet – att initiera och testa nya arbetssätt som syftar till att förbättra verksamheten samt att förutse och lyfta potentiella risker.

NorBet fick möjlighet att ställa ett par frågor om medarbetarskap till en av författarna till boken, Stefan Söderfjäll, organisationskonsult med en doktorsexamen i psykologi. Här nedan kan du läsa vad Stefan svarade på våra frågor.


Ska medarbetarskap ses som ett komplement till ledarskap eller är båda lika viktiga?

- Det är svårt att separera dem helt då de är ömsesidigt beroende av varandra. Om man är tvungen att välja så får man, om något, i så fall säga att medarbetarskapet är viktigare än ledarskapet eftersom det förstnämnda kommer till uttryck direkt i kärnverksamheten i form av hur väl denna bedrivs. Ledarskapet bör mer ses som ett medel för att försöka påverka och skapa förutsättningar för ett gott medarbetarskap. Förvisso ett väldigt viktigt medel, men fortfarande ett medel och inte ett självändamål.


Medarbetarskap har i rätt så stor utsträckning stått i skuggan av ett stort fokus på ledarskapets betydelse. Vad tror du att det beror på?

- Det har säkert många förklaringar, men en som jag tror är viktig är att ledarskapet utgör en något enklare förklaringsmodell och vi människor tycks ofta eftersöka enkla snarare än komplexa förklaringsmodeller. Att studera och förstå en enskild individ (chefens) och dennes handlande är enklare än att förstå och studera många individers (medarbetarnas) individuella och ömsesidigt beroende beteendemönster.


Om du skulle framhålla ett par saker som organisationer kan göra för att främja ett gott medarbetarskap, vad skulle det vara?

- Jag nämner de tre saker som jag tror är viktigast. Först och främst, förbättra urvalsprocesserna vid rekrytering. Det finns få saker som är så beforskade som detta och samtidigt är det en forskningsmängd som ytterst få organisationer använder sig av. För det andra, se över belönings- och incitamentsstrukturer. Vilka aspekter av ett gott medarbetarskap belönas? Är det enbart hur väl man genomför sina arbetsuppgifter eller beaktas även huruvida man bidrar till det sociala klimatet på arbetsplatsen, hur väl man samarbetar med chefer och kollegor och hur väl man företräder sin arbetsgivare? Som nummer tre, se till att kontinuerligt jobba med ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling och inom ramen för detta, utveckla chefer och medarbetare tillsammans och inte bara var för sig.


Tack Stefan!

Intresserad av att veta mer? Läs gärna vidare i boken "En liten bok om medarbetarskap" av Stefan Söderfjäll och Christopher Svensson.Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page