top of page

Lätt att leda rätt

Kontorsarbete – det är det övergripande temat för NorBet nu under våren 2022. Vi har bland annat behandlat hållbart arbete i distans- och hybridkontor och aktivitetsbaserat arbetssätt. Det här inlägget tar upp ledarskap i aktivitetsbaserat kontor.


Forskning visar att ledare kan uppleva både möjligheter och utmaningar i det nya aktivitetsbaserade kontoret (ABK). Möjligheterna utgörs bland annat av att man som ledare känner att man ger sina medarbetare frihet och därmed stora möjligheter till kreativitet och utveckling. Medarbetaren förväntas att själv strukturera upp sitt arbete och på det viset få mer kontroll över sin situation på jobbet. Begreppet självledarskap är något man börjat använda för att beskriva detta, där man tänker att medarbetarens förmåga och möjlighet att se eller skapa sina egna arbetsuppgifter är ett värdefullt bidrag för organisationen. Dessutom ger det medarbetarna möjlighet att utforma sin arbetsmiljö så att kognitiva krav minskar.


Utmaningarna kan vara att man som ledare måste hitta andra former för att uppnå sammanhållning i arbetsgruppen samt att kunna stödja medarbetare vid behov. En av de viktigaste faktorerna för att känna att man trivs på jobbet är att man som medarbetare känner sig sedd och att man är del av en grupp. Det måste man tänka på som chef om man har en grupp medarbetare som sitter utspridd i kontorsmiljön där det kan gå en längre tid innan man har sett hela sin personalstyrka. Som ledare måste man också förvissa sig om att medarbetarna har tillgång till arbetsrelevant information vilket kan vara svårare när de inte kan förvara nödvändiga dokument på sitt kontor.


Studier visar också på att den rumsliga öppenhet som karaktäriserar ABK kan påverka ledarens autonomi. Här ser man utmaningar med ledarens möjlighet att kunna styra sitt arbete, till exempel hur tillgänglig chefen vill vara. Å andra sidan verkar den öppna planlösningen bidra till ett mindre hierarkiskt och mer konsultativt ledarskap.


En lösning kan vara att hitta nya sätt att mötas. Ett ABK kan kräva tätare och mer systematiskt uppstyrda avstämningar med enskilda medarbetare eller hela arbetsgruppen, som ledare behöver man hitta vägar för överblick och dialog. Man kan använda sig av digitala lösningar där medarbetare "checkar in" eller tydliga överenskommelser så som att man har en given tid för förmiddagsfikat då alla träffas och kan planera arbete eller prata av sig.


Ytterligare ett verktyg är att vara tydlig med vad man förväntar sig, att man ger sina medarbetare uppdrag snarare än att kolla stämpelklockan, att mäta tid. Här är utvecklandet av tillitsfulla relationer a och o.


För att underlätta ledarskapet behövs tydliga strukturer men även förhållningsregler som stöds av miljön, till exempel tysta zoner. Man behöver också resonera om hur och vem som säger till om gemensamma regler bryts. Ytterligare en lösning är att ge handledning till ledningen om hur man ska förhålla sig i en miljö där man inte alltid vet var medarbetarna befinner sig, för att minska risken att man som ledare känner att man tappar kontrollen.


Medarbetarna behöver även en möjlighet att påverka den fysiska miljön så att den kan anpassas för arbetsuppgifterna som ska utföras. Då underlättar man för medarbetare som behöver olika typer av anpassningar för att klara av sitt arbete.


Som vi tidigare nämnt så är både utmaningar och möjligheter något som bör tas upp redan i analys- och planeringsarbetet av ett ABK så att man skapar rum för det. Arbetsgivaren måste identifiera risker och sätt att möta dem.


Läs mer:Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page