top of page

Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Forskning har visat att hbtq-personer oftare utsätts för bland annat kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen och den samlade kunskapen indikerar stora brister i arbetsmiljösituationen för denna grupp. År 2020 fick Mynak (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanfatta befintlig forskning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hbtq-personer. Ett särskilt fokus skulle läggas på transpersoners arbetsmiljö då tidigare studier visat att personer med transerfarenhet visat sig vara särskilt utsatta. Fokus lades bland annat på att undersöka vilka huvudsakliga arbetsmiljörisker, men även friskfaktorer, som identifierats i hbtq-personers arbetsmiljö. Man ville även undersöka vad som kännetecknar en inkluderande arbetsplats, det vill säga där arbetsmiljön för hbtq-personer upplevs vara god av vederbörande.


Resultaten från uppdraget har sammanställts i rapporten "HBTQ-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö – en kunskapssammanställning" som publicerades 2022. Den visar bland annat att många hbtq-personer upplever diskriminering, trakasserier, mikroaggressioner (d.v.s. subtila och ibland omedvetna aggressiva handlingar i form av exempelvis kommentarer, skämt eller frågor) och sämre karriärmöjligheter på arbetsplatsen.


Olika former av organisatoriskt stöd, exempelvis aktiviteter som t.ex. syftar till att motverka diskriminering, policyer och en generellt stödjande och accepterande attityd gentemot hbtq-personer, framkom som en viktig friskfaktor. Kunskapssammanställningen visade också att ett aktivt stöd, där chef och kollegor markerar mot diskriminering och kränkande särbehandling och på olika sätt står upp för hbtq-frågor, är viktigt, samt att arbetsorganisationen aktivt arbetar med efterlevnaden av sina policyer.


Utifrån de resultat som framkom i rapporten arbetar nu Mynak vidare med en forskningsbaserad guide om inkluderande arbetsplatser för hbtq-personer. Syftet är att ge praktiska verktyg för att hjälpa exempelvis chefer, HR och skyddsombud att skapa en mer inkluderande arbetsplats. Guiden planeras vara färdigställd i slutet av 2023 och kommer att utgöras av både utbildningsmaterial och checklistor som kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du kan läsa mer om projektet här: Inkluderande arbetsplatser för hbtqi-personer – en forskningsbaserad guide.


På Mynaks hemsida finns redan nu möjlighet att lyssna till ett webbinarium samt ta del av checklistor för stöd i arbetet med utveckling av inkluderande arbetsplatser: Hbtq-personers sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Där hittar du också rapporten ”HBTQ-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö– en kunskapssammanställning”.


Bild av WOKANDAPIX från Pixabay

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page