top of page

Hållbart ledarskap i ett föränderligt och gränslöst arbetsliv

Arbetslivets utveckling, där arbetsmiljöer präglas av bland annat snabb teknologisk utveckling, hög komplexitet och gränslöst arbete har förändrat villkoren för både ledare och medarbetare. Ledarskapet och rollen som ledare blir allt mer betydelsefull. Samtidigt visar undersökningar att ledare kan uppleva symtom på bland annat ångest och depression kopplat till de högstressmiljöer som präglar dagens organisationer, vilket påverkar deras mentala välbefinnande. I samband med Arbetsmiljöverkets granskning av chefers arbetsmiljö (se tidigare blogginlägg) påpekas att: "Chefer glöms ofta bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och om cheferna inte mår bra har de också sämre förutsättningar att leda sina medarbetare. Ett hållbart arbetsliv måste inkludera alla på arbetsmarknaden".


Det gränslösa arbetet, som möjliggjorts med hjälp av tids- och rumsöverskridande teknik kommer med både för- och nackdelar. Å ena sidan möjlighet till ökad kontroll över arbetstid och arbetsvillkor, å andra sidan risk för utveckling av normer som anger krav på att vara konstant uppkopplad och tillgänglig i frågor som rör arbetet, även utanför ordinarie arbetstid, vilket riskerar att få negativa konsekvenser för balansen mellan arbetsliv och privatliv. I detta har gränssättningskompetens identifierats som en ny yrkeskompetens som ökar individens möjligheter till gränskontroll.


I rapporten "Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv" undersöker Christin Mellner, forskare och lektor vid Stockholms universitet, ledares villkor och hur det egna ledarskapet upplevs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Fokus ligger på att kunna, orka och vilja ha ett ledaruppdrag i det moderna arbetslivet. Resultaten visar på att organisatoriska faktorer spelar stor roll för ledares hållbarhet, liksom samspelet mellan organisatoriska villkor och individfaktorer där självmedkänsla och upplevd gränskontroll identifierats som två nyckelfaktorer. Hög självmedkänsla, där ledaren lyssnar till och tar sina egna behov på allvar, antas också sätta de gränser som behövs mellan arbete och privatliv, vilket i sin tur främjar upplevd gränskontroll.


En viktig fråga är hur man kan stödja chefers hållbarhet i arbetslivet. Mindfulness är en metod som relaterats till förbättrad kapacitet att hantera utmaningar förknippade med organisationsförändringar. I en nyligen publicerad studie undersökte Christin Mellner med kollegor kort- och långtidseffekter av en åtta veckor lång mindfulness-baserad intervention riktad till chefer i en företagsmiljö som genomgick en omorganisering. Resultaten visar att de chefer som tog del av mindfulness-programmet bland annat upplevde en minskning av krav i arbetet och en ökning av upplevd gränskontroll mellan arbete och fritid liksom en ökad balans mellan arbete och privatliv.


Här kan du läsa mer om hållbart ledarskap och gränslöst arbete:


Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page