top of page

Hållbart arbetsliv

God fortsättning på det nya året!


Temat på NorBet blogg nu i början av år 2021 är Hållbart arbetsliv.

Detta känns mer aktuellt än någonsin utifrån alla förändringar som sker och i hög grad påverkar hur våra arbeten organiseras och utförs. Men förutsättningarna varierar också mycket mellan olika sektorer i arbetslivet och detta har blivit tydligt nu under den pågående pandemin. Aldrig har väl frågor om arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet i äldrevården blivit så belysta och uppmärksammade som nu.


Vi har anledning att fundera över hur arbetslivets förändringar genom bland annat digitalisering och globalisering påverkar arbetsmiljön och vilka nya risker för ohälsa som kan uppstå.

Vilka frågor behöver vi fokusera på för att vi ska lyckas skapa ett hållbart arbetsliv?

Vilka är de nya utmaningarna?


Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2018:2 - "Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa" tar upp dessa frågor. Den är skriven av Nanna Gillberg, som är forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.


Hon identifierar tre utvecklingslinjer som är betydelsefulla.

1. Flexibilisering

a. I tid

b. Fysiskt

c. Genom nya anställningsförhållanden


2. Individualisering och informalisering

a. Ansvarsförskjutning från det kollektiva till individen

b. Faktorer som social kompetens, nätverk, inställning och personliga egenskaper får större betydelse än formell kompetens för framgång i arbetslivet


3. Ökad byråkratisering genom införande av nya management-idéer

a. Formalisering, standardisering och ökad kontroll

b. Större krav på dokumentation

c. Fokus på mätbara mål


De första två utvecklingslinjerna ligger egentligen inte i samklang med den sista, vilket ytterligare komplicerar bilden. Utvecklingen innebär nya utmaningar; till exempel ett gränslöst arbete där möjligheten till återhämtning kan bli sämre. Krav på ökad social interaktion (e-post, digitala möten med mera) och hantering av många nya dokumentations- och kontrollsystem innebär att det blir mindre tid för kärnuppgifterna.


Angelägna uppgifter för chefer blir att tydliggöra krav, förväntningar och prioriteringar samt säkerställa att kraven inte överstiger tillgängliga resurser. Styrning och uppföljning av resultat behöver anpassas utifrån verksamheternas mål och bör underlätta och stödja det dagliga arbetet för medarbetarna. Fysiska arbetsmiljöer, till exempel kontorsmiljöer, behöver också anpassas utifrån verksamheten och de anställdas behov i arbetet. Nya anställningsformer innebär utmaningar vad gäller arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling med mera. Det behövs nya strukturer och regelverk för att hantera dem. En viktig långsiktig fråga är hur behov av flexibilitet kan kombineras med arbetstagares behov av trygghet och utvecklingsmöjligheter.


Mer information:

Läs också gärna kunskapssammanställningen 2018:1 från Arbetsmiljöverket om "Gränslöst arbete – en forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv"Comments


bottom of page