top of page

Funktionsvariationer i arbetslivet

Det är dags för NorBet att byta tema och näst på tur står funktionsvariationer i arbetslivet.


I SCB:s rapport "Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2020" lyfts att 16 procent i åldern 16–64 år i Sverige har en funktionsnedsättning. Det motsvarar 1 014 000 personer. I befolkningen är sysselsättningsgraden 77 procent medan motsvarande siffra bland personer med funktionsnedsättning är 67 procent. Detta kan jämföras med att fem miljoner personer är sysselsatta och av dessa är det knappt 700 000 som har en funktionsnedsättning.


Socialstyrelsen skriver på sin hemsida att det finns en skillnad mellan funktionsnedsättning och funktionshinder. Funktionsnedsättning är en "nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga" medan funktionshinder är "den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen". Det betyder att en person kan ha en funktionsnedsättning utan att ha ett funktionshinder. Sett till det kan en god arbetsmiljö för den funktionsnedsatta avgöra om nedsättningen blir ett hinder i arbetet eller ej. Frågan att ställa sig är: Hur kan arbetslivet bli mer inkluderande så att hinder och exklusion minskas?


Hur funktionsnedsättning definieras skiljer sig åt. Siffrorna i ovan nämnda rapport är framtagna enligt definitionen "nedsatt syn eller hörsel, ha tal- eller röstproblem, rörelsenedsättning, allergi eller någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också vara att ha diabetes, hjärt-/lungproblem, mag-/tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande." Denna definition baseras på FN:s standardregler där funktionsnedsättning beskrivs som "fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller -sjukdomar, medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur."Vi på NorBet ser fram emot att lyfta detta viktiga tema!Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page