top of page

Dödsolyckor i arbetet

Det har under det senaste halvåret inträffat flera uppseendeväckande händelser på arbetsplatser i Sverige som lett till dödsfall. Under år 2023 var det totalt 57 dödsolyckor.


Sett över en längre tid så har antalet dödsolyckor minskat kraftigt, men de senaste 20 åren har antalet fall varierat mellan cirka 40 till 60 dödsfall per år. Är det möjligt att ha en "nollvision" och hur kommer vi i så fall dit?


Diagram som visar dödsolyckor i arbete 1955-2002 uppdelat på kön

Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, har forskat inom detta område. Vi har frågat honom om orsaker till dödsolyckor i arbetet och vad vi skulle kunna göra för att minska antalet ytterligare.Var inträffar de flesta dödsolyckor idag och vad beror de på?

Bengt berättar att fordon av olika slag är inblandade i hälften av olyckorna. Av dessa är cirka hälften trafikrelaterade, det vill säga inträffar i allmän trafik, och den andra hälften sker ute på arbetsplatser såsom byggen och industrier. Knappt 20 procent av alla olyckor beror på fall från hög höjd. Det krävs stora krafter för att dödsolyckor ska inträffa och de branscher och arbetsplatser som drabbas mest har i grunden en fysisk arbetsmiljö med kända risker, till exempel höga höjder, tunga fordon, tungt material som hanteras med mera.


Det är idag vanligare att företag köper in underleverantörer för att utföra särskilda arbetsuppgifter. Det kan ofta vara fråga om rätt knepiga, svåra och krävande arbetsuppgifter. Det innebär att många olika entreprenörer kan vara involverade samtidigt på till exempel en byggarbetsplats. Alla är också beroende av varandra, saker ska göras på rätt sätt. Det finns idag ett formellt samordningsansvar, men ofta är den funktionen rätt svag. Det kan innebära att personer som är inhyrda inte fått den utbildning och information som de behöver för att arbetsmiljön ska vara trygg och säker. Många underentreprenörer är också små företag och de har kanske inte samma möjlighet till systematik vad gäller säkra rutiner för medarbetarna. Mer än hälften av alla dödsolyckor på senare tid har skett i företag med mindre än 20 anställda. Och denna kategori har cirka 8 gånger högre risk för dödsolyckor jämfört med företag med 100 eller fler anställda.


Vad kan vi då göra för att komma ännu längre i det förebyggande arbetet?

Bengt menar att vi bör ställa större ansvar på de stora upphandlarna av entreprenörer, så man säkerställer att arbetsmiljön är trygg. Detta är egentligen en vinn-vinn-situation för alla parter. En god och säker arbetsmiljö innebär att det är ordning och reda, det blir bra kvalitet, tidsramar och budget håller – det vill säga, det är lönsamt. Och olyckor kostar i realiteten förfärligt mycket!


Sedan bör vi också fokusera på lyckade exempel och det som har varit framgångsrikt. Det var till exempel färre olyckor än förväntat vid bygget av Olympia-byn i London och även vid bygget av Höga kusten-bron. En viktig faktor för framgång är att det ligger ett starkt arbetsmiljöansvar på huvudentreprenören.


Flyget nämns ofta som ett föredöme. Hur gör man där? Det finns mycket tydliga regler och man tränar ständigt olika rutiner. Man ska ha kunskap om det "rätta arbetssättet". Och du får förstås inte vistas ensam ute på en flygplats om du inte har fått ordentlig utbildning. Händer det något så är alla öppna med det och pratar om det.

Bengts "käpphäst" är sammanfattningsvis – "titta på det som fungerar". Se till att de som kommer in på en arbetsplats har ordentlig utbildning och har blivit upplärda om arbetsplatsens regler och rutiner!


Läs mer:


Man i skyddskläder överser en byggarbetsplats

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page