top of page

De arbetar för ungas rätt att göra medvetna yrkesval

Sedan 2017 finns det nationella nätverket HINTA, Hälsosamt INTräde i Arbetslivet där Sveriges sju arbets- och miljömedicinska kliniker (AMM-kliniker) ingår.

Porträttbild på Helén Bertilsson
Helén Bertilsson

Helén Bertilsson, miljösköterska är representant från Umeå och ingår i HINTA:s styrgrupp. För NorBet berättar Helén om arbetet med att öka ungas kunskap inför val av yrke, lanseringen av webbplatsen Jobbafrisk.se och om utmaningarna som följer.


Vilket behov fyller HINTA?

HINTA är AMM-klinikernas svar på att många unga (under 29 år) kommer till våra mottagningar med besvär som astma, rinit och vibrationsskador som redan i tidiga åldrar kan kopplas till arbetet. Få gymnasieelever anger att de inför studie- och yrkesvalet fått information om hälsorisker i olika yrken, det vi kallar medicinsk SYV. Det finns brister i lämpligt informationsmaterial om detta.

Hos yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare, elevhälsan och rektorer finns brister i kunskap om hälsorisker kopplat till arbetsmiljön. För elever börjar det redan i skolan. HINTA vill samordna kompetens inom området, och även utveckla kompetensen hos studie- och yrkesvägledare (SYV), skolsköterskor, skolläkare och yrkeslärare.

Vi finns numera med över hela landet på högskole- och universitetsutbildningar till nämnda yrken. Det har lett till att vi verkar för att kommunicera med myndigheter och andra beslutsfattare om vikten av medicinsk studie- och yrkesvägledning, bra arbetsmiljö under utbildning, samt att riktlinjer och lagar inom arbetsmiljö för unga följs, exempelvis medicinska kontroller.


Vilken är HINTA:s målgrupp och vilka arbeten berörs?

SYV:ar, skolsköterskor, skolläkare, yrkeslärare och rektorer, jobbcoacher på Arbetsförmedlingen, FHV med flera.

De som arbetar med att "vägleda" elever och unga vuxna vid deras studie- och yrkesval.


Kan du ge exempel på hur målgruppen fått användning av HINTA?

De som pluggat till SYV:ar de senaste tre åren är bättre förberedda med kunskap när de går ut i arbete för att ge information om ett långsiktigt hälsosamt yrkesliv. I hela norra regionen har vi haft utbildningar för de som redan är i arbete som SYV och skolsköterska. Vi får frågor om att hålla fler utbildningar om medicinsk SYV.

I Umeå kommun har det lett fram till att SYV:ar fått mer tid att jobba med att ta fram ett dokument kring medicinsk SYV som ska gälla för hela kommunen. Vissa gymnasieskolor arbetar aktivt med frågan i hela organisationen, vem som ansvarar för vad. Elevhälsa och SYV:ar samarbetar mer inom skolan. Vi märker av det genom att vi får fler frågor som de vill bolla med oss.

Fler efterfrågar mer utbildningsmaterial/samlad information, vilket vi hoppas att Jobbafrisk.se ska kunna ge.


Vad har HINTA på gång nu?

Nationellt arbetar vi med att få klart informationen som ska ligga på vår gemensamma webbplats Jobbafrisk.se. Vi vill få den klar så snart som möjligt för lansering, gärna innan sommaren 2021. HINTA har sökt pengar från AFA för att lansera den utvidgade webbplats Jobbafrisk.se.

Regionalt ska vi planera för ett webbinarium för yrkeslärare och SYV:ar.


Vilka utmaningar ställs HINTA inför?

Nationellt: Att hitta rätt kanaler för att nå ut med information till unga vuxna.

Att vi inte "skrämmer bort" utan vidgar vyerna och ökar medvetenheten hos elever/studenter/arbetssökande.

Vi hoppas på att kunna lansera webbplatsen Jobbafrisk.se i sin nya utvidgade version.

I vår region behöver HINTA jobba med att få kontakt med Arbetsförmedlingens jobbcoacher för att de på ett bra sätt ska kunna guida den enskilde arbetssökanden utifrån medicinsk SYV.

HINTA lokalt behöver "få in en fot" på rektorsutbildningen. Det behöver bli en återkommande punkt på rektorsutbildningen om medicinsk SYV och tydlighet kring ansvarsområden.

HINTA behöver generellt jobba med att lära mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Detta för att kunna ge råd och information kring framtida studie- och yrkesval för unga vuxna med NPF.


Framtidsspaning, vilka utmaningar kommer unga som på sikt ska ut i arbetslivet att möta?

Unga måste få en ökad medvetenhet om den egna arbetsmiljön, för att kroppen ska hålla ett helt arbetsliv.

Den ökande psykiska ohälsan är en utmaning, som vi måste försöka minska eller förebygga.

Den digitala världen ger snabba arbetssätt och nya utmaningar, exempelvis artificiell intelligens och vad det medför.

Ytterligare en utmaning är att jobba med "miljötänk" i olika sammanhang, exempelvis vid val av produkter, resa miljövänligt och utveckla arbetsmaskiner, stora som små, till att vara miljö- och arbetsvänliga.


Tack Helén!

Comments


bottom of page