• NorBet

ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång

ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång - ADA är ett konkret verktyg som kan användas för att underlätta återgång till arbetet vid arbetsrelaterad stress. ADA-metoden är ursprungligen framtagen och utvärderad vid arbets- och miljömedicin i Lund men på senare år vidareutvecklad av forskare vid Umeå universitet. Det vidareutvecklade metodstödet finns i två olika versioner:

ADA+ riktar sig till de som arbetar inom hälso- och sjukvård och företagshälsa med förebyggande insatser, rehabilitering och/eller koordinering för återgång i arbete. Se en kort introduktionsfilm om ADA+ här. ADA+ metodstöd hittar du här.

AD-A riktar sig till arbetsledare och kan fungera som att stöd i dialogen med arbetstagare. Även personalkonsulter, HR-personal och företagshälsa kan ha god nytta av AD-A i sitt uppdrag att stödja chefer i dessa frågor. AD-A metodstöd hittar du här.