Ledarskap för hälsa

Ledarskap på arbetsplatser påverkar hälsa och välbefinnande på flera sätt. Chefer har en direkt inverkan på medarbetarnas hälsa. Positiva ledarbeteenden innefattar att inspirera, uppmärksamma och stödja varje enskild medarbetare. Gott ledarskap är att att vara tillgänglig för medarbetarna samtidigt som de ges förtroende, ansvar och medbestämmande. Ett gott ledarskap har även en indirekt effekt på medarbetarnas hälsa genom att ledarskapet påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Ett gott ledarskap kan säkerställa ett gott socialt klimat och påverkar arbetets innehåll och utförande. Detta beskrivs i rapporten "Ledarskap för hälsa", där Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt forskning k

Organisering av arbete i offentlig sektor

New public management, som bygger på metoder tagna från det privata näringslivet, används som organisations- och styrmodell inom offentlig sektor med syfte att öka effektiviteten. Dock har detta sätt att organisera arbetet i offentlig sektor fört med sig oönskade effekter: "Att utföra sitt arbete på ett sätt som man inom en yrkeskår inte själv tycker är mest optimal, varken effektivitetsmässigt eller innehållsmässigt, skapar missnöje och stress, vilket också kan tänkas leda till ohälsa och minskat välmående". Detta skriver Myndigheten för arbetsmiljökunskap i sin rapport "Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande". Läs rapporten här. På sida 12–18 beskrivs arbetsm

Framtidens arbetsmiljö

Hur kommer framtidens arbetsmiljöer att se ut? I forskning noteras både positiva och negativa trender och det finns en stor skillnad mellan olika branscher. Den positiva utvecklingen innefattar mindre hierarkiska organisationer och mer teambaserade organisationsformer. De anställda har fått mer kontroll över sitt eget arbete och den egna arbetsplatsen. Den positiva utvecklingen har dock nästan uteslutande iakttagits i högteknologiska och kunskapsintensiva arbeten. Arbetsmiljön inom kontaktyrken, såsom skola och vård och omsorg, har snarare blivit sämre. Där kopplas försämringen av arbetsmiljön till stora omorganisationer, kostnadsbesparingar, och en ökning av administration och andra arbetsu

Friskfaktorer i arbetsmiljön

Det saknas kunskap och forskning om arbetsmiljöfaktorer som bidrar till välmående och hälsa och det är viktigt med mer forskning på friskfaktorer i arbetsmiljön. Ett perspektiv på friskfaktorer i arbetslivet är att se frånvaro av riskfaktorer som en skyddande faktor. Samtidigt kan det vara av vikt med ett salutogent perspektiv på arbetsmiljön - att lyfta fram och fokusera på vad det är som gör att vi mår bra. Arbete kan på så sätt fungera som en viktig del i att värna om folkhälsan. Det finns i dagsläget få studier som undersöker hur digitalisering påverkar arbetsmiljön, och få studier som har ett tydligt genusperspektiv. Det är slutsatser som Myndigheten för arbetsmiljökunskap drar i sin ra

Interventioner för bättre psykosocial arbetsmiljö

Arbetstagares hälsa och välbefinnande påverkas i hög utsträckning av den psykosociala arbetsmiljön. Brister i den psykosociala arbetsmiljön har mycket negativa konsekvenser för individuella arbetstagare, såsom ökad risk för depression, utmattningssyndrom och ångest. Lyckligtvis visar forskning att med arbetsplatsnära interventioner går den psykosociala arbetsmiljön att förbättra! Interventioner har bäst effekt om de görs på olika nivåer samtidigt, från organisationsnivå ner till individnivå. Detta och mycket mer framgår i rapporten "Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välbefinnande" av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Läs rapporten här.

Podcast Hallå arbetsmiljö!

"Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet." Så skriver Arbetsmiljöverket som inledning till presentationen av sin nya podcastserie som heter Hallå arbetsmiljö! I varje avsnitt får vi höra experter prata om en mängd olika frågor som rör arbetsmiljö. Avsnitten har olika teman: arbetsmiljöinspektion, stress, nollvision mot arbetsrelaterade olyckor och dödsfall och slutligen brott i arbetslivet. För att lyssna, följ denna länk.

NorBet utbildar i Digital arbetsmiljö

Nu under våren förbereder vi inför höstens utbildningsinsatser. I år satsar vi på ett viktigt och högst aktuellt ämne - digital arbetsmiljö. Nytt för i år är att vi planerar att digitalisera delar av utbildningen. Detta för att kunna ha fokus på diskussioner och workshops när vi väl åker ut på utbildningsinsatser. Vi i NorBets arbetsgrupp ser med spänning fram emot hösten och hoppas att vi får möta många av er i intressanta samtal kring digitaliseringens möjligheter och potentiella fallgropar. Främst vill vi fokusera på hur digitalisering kan bli en positiv aspekt av arbetsmiljön. Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar inför höstens utbildningar.